Indeks English versionEnglish version

Casio PB-700 - formaty danych

Kody słów kluczowych języka BASIC

  $80 SIN   $90 ASC(  $A0 GOTO  $B0 ELSE  $C0 CLEAR  $D0 SYSTEM
  $81 COS   $91 LEN(  $A1 GOSUB  $B1 STEP  $C1 PROG  $D1 CLS
  $82 TAN   $92 VAL(  $A2 RETURN $B2 THEN  $C2 PUT   $D2
  $83 EXP   $93 PI   $A3 FOR   $B3 TO   $C3 GET   $D3
  $84 ASN   $94 RND   $A4 NEXT  $B4 USING  $C4 VERIFY $D4
  $85 ACS   $95     $A5 IF   $B5 TAB(  $C5 CHAIN  $D5
  $86 ATN   $96     $A6 STOP  $B6 ALL   $C6 SAVE  $D6
  $87 LOG   $97     $A7 INPUT  $B7 DATA  $C7 LOAD  $D7
  $88 LGT   $98     $A8 READ  $B8 REM   $C8 PASS  $D8
  $89 SQR   $99 INKEY$ $A9 RESTORE $B9 LET   $C9 NEW   $D9
  $8A ABS   $9A CHR$(  $AA END   $BA ANGLE  $CA LIST  $DA
  $8B FRAC  $9B STR$(  $AB DRAW(  $BB BEEP  $CB LLIST  $DB
  $8C INT   $9C LEFT$( $AC DRAWC( $BC DIM   $CC RUN   $DC
  $8D SGN   $9D RIGHT$( $AD LOCATE $BD ERASE  $CD DELETE $DD
  $8E POINT( $9E MID$(  $AE PRINT  $BE TRON  $CE EDIT  $DE
  $8F ROUND( $9F MOD   $AF LPRINT $BF TROFF  $CF CONT  $DF

Brak nieudokumentowanych słów kluczowych.


Struktura programu w języku BASIC

Wiersz programu BASIC rozpoczyna się numerem wiersza przechowywanym w dwóch bajtach (czterech 4-bitowych słowach), kończy się znacznikiem $FF. Słowa kluczowe języka BASIC są przechowywane za pomocą jednobajtowych kodów, wartości numeryczne jako ciąg znaków, dwukropki rozdzielające kilka poleceń języka BASIC w jednym wierszu jako $FE.
Przykład:

  1234 FOR I=1 TO 49 STEP 1: NEXT I
  34 12 A3 49 3D 31 B3 34 39 B1 31 FE A4 49 FF

Format plików

Plik składa się z segmentu nazwy oraz jednego lub kilku segmentów danych.

Struktura segmentu nazwy

   1 bajt     litera 'H' - identyfikator segmentu nazwy
   1 bajt     typ pliku
   8 bajtów    nazwa pliku uzupełniona spacjami
   3 bajty    3 spacje, rezerwa na rozszerzenie nazwy pliku?
   8 bajtów    hasło, dane są zanegowane (xor FF), uzupełnione FF
  12 bajtów    parametry - informacja zależna od typu pliku, chyba
          ignorowana przy ładowaniu pliku
   1 bajt     suma kontrolna - suma tego i wszystkich poprzednich
          bajtów modulo 256 ma być równa zero, ignorowana, nawet
          nie odczytywana z taśmy
   1 bajt     znacznik końca segmentu 0xF1, ignorowany, nawet nie
          odczytywany z taśmy
   1 bajt     stała wartość 0x00, ignorowany, nawet nie odczytywany
          z taśmy

Przykład:

  48                   litera 'H'
  D0                   typ pliku: PROGRAM
  50 41 53 53 20 20 20 20         nazwa pliku: PASS
  20 20 20                rozszerzenie nazwy pliku
  BD BA AB BE FF FF FF FF         hasło: BETA
  00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00   parametry
  F1                   suma kontrolna
  F1                   znacznik końca segmentu
  00                   bajt 0x00

 

Plik z programem w języku BASIC

Segment nazwy pliku

  typ pliku    0xD0
  parametry+6	  mniej znaczący bajt długości programu
  parametry+7   bardziej znaczący bajt długości programu

Struktura segmentu danych programu

   1 bajt     litera 'D' - identyfikator segmentu danych
 xxxx bajtów    program w języku BASIC
   1 bajt     znacznik końca segmentu 0xF0

Przykład:

  44
  10 00 A3 49 3D 31 B3 34 FE A4 49 FF   10 FOR I=1 TO 4: NEXT I
  20 00 A0 31 30 FF            20 GOTO 10
  F0

 

Plik z wszystkimi programami BASIC (zapisany komendą SAVE ALL)

Segment nazwy pliku

  typ pliku    0xC1

Struktura segmentu danych

   1 bajt     litera 'D' - identyfikator segmentu danych
 xxxx bajtów    lista 10 programów BASIC, każdy zakończony znacznikiem 0xE0,
          pusty program zawiera tylko bajt 0xE0
   1 bajt     znacznik końca segmentu 0xF0

Przykład:

  44
  00 10 AE FF E0             P0: 1000 PRINT
  10 00 A2 FF E0             P1: 10 RETURN
  E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0
  F0

 

Plik z programem w języku BASIC w formacie ASCII (zapisany komendą SAVE,A)

Każdy wiersz programu jest zapisywany w osobnym segmencie danych.

Segment nazwy pliku

  typ pliku    0x30

Struktura segmentu danych

   1 bajt     litera 'D' - identyfikator segmentu danych
   1 bajt     typ pliku = 0x30
   1 bajt     stała wartość = 0x00
   2 bajty    długość wiersza programu, najpierw bajt mniej znaczący,
          chyba ignorowana przy odczycie
 xxxx bajtów    wiersz programu w postaci ciągu znaków ASCII, zakończony
          znakiem CR (kod 0x0D)
   1 bajt     suma kontrolna - suma tego i wszystkich poprzednich
          bajtów modulo 256 ma być równa zero, ignorowana, nawet
          nie odczytywana z taśmy
   1 bajt     znacznik końca segmentu 0xF1, ignorowany, nawet nie
          odczytywany z taśmy
   1 bajt     stała wartość 0x00, ignorowany, nawet nie odczytywany
          z taśmy

Przykład:

  280 A$=INKEY$
  44 30 00 0F 00 20 32 38 30 20 41 24 3D 49 4E 4B 45 59 24 0D 50 F1 00

Struktura ostatniego segmentu danych

   1 bajt     litera 'D' - identyfikator segmentu danych
   1 bajt     typ pliku = 0x30
   4 bajty    stałe wartości 0xFF, 0x01, 0x00, 0x0D
   1 bajt     suma kontrolna - suma tego i wszystkich poprzednich
          bajtów modulo 256 ma być równa zero, ignorowana, nawet
          nie odczytywana z taśmy
   1 bajt     znacznik końca segmentu 0xF1, ignorowany, nawet nie
          odczytywany z taśmy
   1 bajt     stała wartość 0x00, ignorowany, nawet nie odczytywany
          z taśmy
   1 bajt     znacznik końca segmentu 0xF0, ignorowany, nawet nie
          odczytywany z taśmy

Przykład:

  44 30 FF 01 00 0D 7F F1 00 F0

 

Plik przechowujący zmienne (zapisany komendą PUT)

Każda zmienna jest zapisywana w osobnym segmencie danych. Nazwy zmiennych nie są zapisywane.

Segment nazwy pliku

  typ pliku    0x24

Struktura segmentu danych

   1 bajt     litera 'D' - identyfikator segmentu danych
   1 bajt     typ pliku = 0x24
   1 bajt     stała wartość = 0x00
   2 bajty    długość zmiennej, najpierw bajt mniej znaczący, chyba
          ignorowana przy odczycie
 xxxx bajtów    zawartość zmiennej w postaci ciągu znaków ASCII, zakończona
          znakiem CR (kod 0x0D),
          na początku zmiennej numerycznej jest spacja (kod 0x20)
   1 bajt     suma kontrolna - suma tego i wszystkich poprzednich
          bajtów modulo 256 ma być równa zero, ignorowana, nawet
          nie odczytywana z taśmy
   1 bajt     znacznik końca segmentu 0xF1, ignorowany, nawet nie
          odczytywany z taśmy
   1 bajt     stała wartość 0x00, ignorowany, nawet nie odczytywany
          z taśmy

Przykłady:

  zmienna łańcuchowa zawierająca "PIOTR":
  44 24 00 06 00 50 49 4F 54 52 0D F7 F1 00

  zmienna numeryczna zawierająca 3.141592654:
  44 24 00 0D 00 20 33 2E 31 34 31 35 39 32 36 35 34 0D 28 F1 00

Struktura ostatniego segmentu danych

   1 bajt     litera 'D' - identyfikator segmentu danych
   1 bajt     typ pliku = 0x24
   4 bajty    stałe wartości 0xFF, 0x01, 0x00, 0x0D
   1 bajt     suma kontrolna - suma tego i wszystkich poprzednich
          bajtów modulo 256 ma być równa zero, ignorowana, nawet
          nie odczytywana z taśmy
   1 bajt     znacznik końca segmentu 0xF1, ignorowany, nawet nie
          odczytywany z taśmy
   1 bajt     stała wartość 0x00, ignorowany, nawet nie odczytywany
          z taśmy
   1 bajt     znacznik końca segmentu 0xF0, ignorowany, nawet nie
          odczytywany z taśmy

Przykład:

  44 24 FF 01 00 0D 8B F1 00 F0