Indeks English versionEnglish version

Projekt konstrukcyjny - prosty interfejs RS232 dla Casio PB-1000

Opisane urządzenie umożliwia wymianę plików pomiędzy kalkulatorem PB-1000 i komputerem PC za pomocą portu szeregowego. Nie jest zgodne z oryginalnym interfejsem FA-7/MD-100, za to jest znacznie mniejsze i nie wymaga osobnego zasilania. Wersja zgodna z FA-7/MD-100 jest przedstawiona tutaj.

Ustawienia portu szeregowego

Hardware

schemat interfejsu RS232

płytka drukowana interfejsu RS232, widok od strony elementów płytka drukowana interfejsu RS232, widok od strony połączeń

Software

Programy sterujące zostały napisane z użyciem tylko oficjalnej listy rozkazów, tak żeby były akceptowane przez wbudowany asembler. Można je również skompilować za pomocą asemblera HD61 z opcją LEVEL 0.

Fragmenty kodu, które zawierają w komentarzu liczbę taktów, muszą być wykonane w ściśle określonym czasie. Nie powinny być one modyfikowane w sposób, który by wpływał na czas wykonania (np. przez zastąpienie instrukcji JP przez optymalniejszą JR).

plikpb1000s6.zip - oba poniższe programy pozbawione komentarzy i nadmiernych spacji

Program RSWRITE

Program wysyła przez port szeregowy zawartość pliku o stałej nazwie "MEMO". Transmisja może zostać przerwana klawiszem BRK.

    ORG   &H7000
    START  &H7000

    PST   PD,&HC4
    PST   PE,&HC0
    CAL   &HB6EE   ;kopiuj nazwę pliku "MEMO" do WORK1
    CAL   &HE80F   ;znajdź plik dowolnego typu o nazwie w WORK1
    JP   C,&HABE0  ;NF Error, plik nie został znaleziony
    PRE   IZ,$6    ;wskaźnik do wpisu katalogu
    DB   233,36,96  ;= LDM $4,(IZ+$30),4
; $4,$5 = wskaźnik początku danych, $6,$7 = wskaźnik końca danych
LOOP1: SBCW  $6,$4
    RTN   Z      ;powrót gdy osiągnięty koniec pliku
    LD   $0,$30   ;kolumna klawiatury KO1
    CAL   &H0625   ;wysłanie $0 na KO, odczyt wiersza KI do $1,$2
    BIU   $1     ;KI12 -> Carry
    RTN   C      ;powrót, gdy wcisnięty klawisz BRK
    LD   $1,($4)   ;$1 <- bajt do wysłania
    ADW   $4,$30   ;zwiększenie wskaźnika danych
    CAL   RSWRT    ;wysłanie bajtu
    JR   LOOP1

; procedura wysyła bajt $1 przez port PD3
RSWRT: LD   $2,&HFB   ;2 bity stopu
    BIUW  $1     ;bit startu
    INVW  $1
    GST   IE,$0
    PST   IE,$31   ;zablokowanie przerwań
; pętla wysyłająca bity, powinna zająć 379 taktów (=910000kHz/2400baud)
RSWR1: LD   $3,&H0C   ;12 taktów
    BIDW  $2     ;14 taktów, wysyłany bit -> Carry
    ROU   $3     ;9 taktów
    BIU   $3     ;9 taktów
    BIU   $3     ;9 taktów
    BIU   $3     ;9 taktów
    PST   PE,$3    ;9 taktów
; opóźnienie
    LD   $3,11    ;12 taktów
RSWR2: SB   $3,1    ;12 taktów
    JP   NZ,RSWR2  ;12 taktów
    NOP         ;6 taktów
; następny bit, $1,$2=&H0001 gdy wysłane wszystkie 11 bitów ramki
    SBCW  $30,$1   ;17 taktów
    JR   NZ,RSWR1  ;9 taktów
    PST   IE,$0    ;przywrócenie stanu przerwań
    RTN

Program RSREAD

Program odczytuje dane z portu szeregowego do pliku tekstowego o stałej nazwie "MEMO". Transmisja zostaje zakończona po odebraniu znaku EOF o kodzie &H1A, lub gdy została przerwana klawiszem BRK, lub gdy wystąpił błąd.

Pliki binarne można przesyłać jako tekst (jako listę argumentów instrukcji DATA w programie BASIC lub w szesnastkowym formacie PBF), a następnie przekonwertować na docelowy format. Odpowiednie programy konwertujące TRANS oraz PBFTOBIN są dołączone do asemblera HD61.

    ORG   &H7000
    START  &H7000

    PST   PE,&HC0
    CAL   &HB6EE   ;kopiuj nazwę pliku "MEMO" do WORK1
    CAL   &HE80F   ;znajdź plik dowolnego typu o nazwie w WORK1
    CAL   NC,&HE842  ;KILL, skasuj istniejący plik
    CAL   &HB1C2   ;NDFMK, utwórz nowy plik tekstowy
    PRE   IZ,&H6945
    DB   233,2,96  ;= LDM $2,(IZ+$31),4 ;$2<-MEMEN, $4<-DATDI
    GST   IE,$1
    PST   IE,$31   ;zablokowanie przerwań
    PST   IA,$30   ;wybierz kolumnę klawiatury KO1
; czekanie na bit startu
LOOP1: GRE   KY,$8
    BIU   $8     ;KI12 -> Carry
    JR   C,EXIT   ;powrót, gdy wcisnięty klawisz BRK
; powinno zająć ok. 1.5*379 taktów od tego miejsca do BIT1
    GPO   $8     ;9 taktów
    ANC   $8,&H10   ;12 taktów
    JR   NZ,LOOP1  ;9 taktów
; został wykryty bit startu
    LDW   $8,&H0818  ;23 takty, $9 = licznik bitów, $8 = opóźnienie
    JR   DEL2    ;9 taktów
; pętla odbierająca bity, powinna zająć 379 taktów stąd do STORE
LOOP2: LD   $8,14    ;12 taktów, opóźnienie
DEL2:  SB   $8,1    ;12 taktów
    JR   NZ,DEL2   ;9 taktów
    NOP         ;6 taktów
; powinno zająć 379 taktów od tego miejsca do STOP1
BIT1:  GPO   $8     ;9 taktów
    AN   $8,&H10   ;12 taktów
    SBC   $30,$8   ;12 taktów, odebrany bit -> Carry
    ROD   $6     ;9 taktów, $6 = odebrany bajt
; następny bit
    SB   $9,1    ;12 taktów
    JP   NZ,LOOP2  ;12 taktów
; zapis odebranego bajtu do pamieci
STORE: SBC   $6,&H1A   ;12 taktów
    JR   Z,EXIT   ;9 taktów, koniec gdy odebrano EOF
    SBCW  $2,$4    ;17 taktów
    JR   NC,OMERR  ;9 taktów, brak pamięci
    PRE   IX,$2    ;14 taktów
    LD   $7,&H1A   ;12 taktów, znak EOF
    STW   $6,(IX-$30) ;20 taktów, zapis odebranego znaku + EOF
    ADW   $2,$30   ;17 taktów, zwiększenie wskaźnika danych
    STW   $2,(IZ+$31) ;20 taktów, MEMEN
    PRE   IX,$4    ;14 taktów, DATDI
    LD   $0,3    ;12 taktów
    STW   $2,(IX+$0) ;20 taktów, adres końcowy pliku
    LD   $8,6    ;12 taktów, opóźnienie
DEL3:  SB   $8,1    ;12 taktów
    JR   NZ,DEL3   ;9 taktów
; sprawdzenie obecności bitu stopu
STOP1: GPO   $8
    AN   $8,&H10
    JR   NZ,LOOP1
FRERR: PST   IE,$1    ;przywrócenie stanu przerwań
    JP   &HAC30   ;FR error (błąd ramki)
OMERR: PST   IE,$1    ;przywrócenie stanu przerwań
    JP   &HABBD   ;OM error (brak pamięci)
EXIT:  PST   IE,$1    ;przywrócenie stanu przerwań
    RTN

Podobne projekty

Link do podobnego projektu wykorzystującego układ scalony interfejsu RS232 lub USB zamiast pojedynczych elementów. Załączone oprogramowanie potrafi przesyłać dane z prędkością 9600 bps. Uwaga: autor wybrał inne bity portu PB-1000.