Indeks English versionEnglish version

Elektronika MK-90 - opis sprzętu

UZUPEŁNIENIE: Podane informacje były dotychczas uzyskane za pomocą "inżynierii wstecznej", mogą się zatem różnić od treści oryginalnej dokumentacji opublikowanej w dniu 22-12-2011.

Schematy

Płyta mikroprocesora

Płyta systemowa


Sterownik klawiatury oraz dekoder adresu КА1835ВГ1

Układ zwraca wiersz i kolumnę wciśniętego klawisza poprzez kanał 2 magistrali szeregowej sterownika КА1835ВГ4. Wciśnięcie klawisza powoduje również zgłoszenie przerwania, którego wektor procedury obsługi znajduje się pod adresem $00C8.


Sterownik wyświetlacza oraz interfejs pamięci КА1835ВГ3

Ten układ jest odpowiedzialny za transfer danych z pamięci RAM do układów КА1835ИД1 sterujących segmentami wyświetlacza LCD.

$E800 - rejestr adresu, rozmiar słowa, tylko do zapisu
Ten rejestr zawiera początkowy adres pamięci wyświetlacza.
$E802 - rejestr trybu pracy, rozmiar słowa, tylko do zapisu
Ten rejestr jest inicjowany stałą wartością $88C6.
$E804 - mniej znaczący bajt rejestru adresu
$E806 - mniej znaczący bajt rejestru trybu pracy

Sterownik układów we/wy КА1835ВГ4

Układ obsługuje osiem kanałów szeregowych, z czego tylko cztery są wykorzystywane w mikrokomputerze MK-90. Wszystkie urządzenia na magistrali dzielą wspólne sygnały DATA oraz SELECT, używają natomiast osobnych sygnałów CLK.

Kanały 0 i 1 są używane przez moduły pamięci SMP.
Kanał 2 obsługuje sterownik klawiatury КА1835ВГ1.
Wyjście CLK kanału 3 steruje głośniczkiem piezoelektrycznym.

$E810 - rejestr danych, rozmiar bajtu
Dana wpisana do tego rejestru zostaje wysłana szeregowo.
Odczyt zwraca zawartość rejestru przesuwającego, do którego następnie wczytywany jest kolejny bajt z magistrali szeregowej.
$E812 - rejestr prędkości transmisji, rozmiar słowa
Ten rejestr definiuje częstotliwość sygnału CLK.
częstotliwość = 800kHz / wartość_rejestru
Odczyt zwraca stan rejestru zgłoszeń przerwań.
$E814 - rejestr sterujący i stanu, rozmiar bajtu
Funkcja poszczególnych bitów przy zapisie
bity 2-0 wybierają kanał szeregowy
bit 3 określa kierunek transmisji: 0=wejście, 1=wyjście
Ustawienie kierunku transmisji na wejście powoduje odczyt bajtu z magistrali szeregowej do rejestru przesuwającego.
skasowany bit 4 zezwala na zewnętrzne przerwania (tzn. sygnał CLK w trybie slave), wektor $00C8, najniższy priorytet
skasowany bit 5 zezwala na przerwania od rejestru danych, wektor $00C4
skasowany bit 6 zezwala na przerwania z wejścia INRT, wektor $00C0, najwyższy priorytet
bit 7 określa tryb przesyłania danych (tzn. które urządzenie steruje linią CLK): 0=slave, 1=master
Funkcja poszczególnych bitów przy odczycie
bity 1-0 są skasowane
bit 2 zwraca stan linii RA
bit 3 zwraca stan linii SELECT
bity 6-4 zwracają wartości wpisane do bitów zezwoleń na przerwania
bit 7 jest ustawiony gdy układ jest gotowy do zapisu/odczytu rejestru danych
$E816 - rejestr komend, rozmiar bajtu
Zapis do tego rejestru aktywuje sygnał SELECT, a następnie wpisany bajt zostaje wysłany przez magistralę szeregową lub bajt z magistrali szeregowej zostaje wczytany do rejestru przesuwającego, zależnie od bitu 3 rejestru $E814.
Odczyt zwraca zawartość rejestru przesuwającego oraz deaktywuje sygnał SELECT.

Sterownik systemowy КА1835ВГ5

$E81A - rejestr trybu pracy RG1, rozmiar słowa
$E81C - rejestr trybu pracy RG2, rozmiar słowa

Zegar czasu rzeczywistego КА512ВИ1

Jest to ścisły odpowiednik popularnego układu zegara MC146818. Jako podstawa czasu użyty został oscylator kwarcowy 32768Hz.
Wyjście Square Wave Output SQW generuje impulsy na wejściu przerwań EVNT (wektor $0040) z nominalną częstotliwością 32Hz.
Wyjście Interrupt Request IRQ jest podłączone do wejścia przerwań INRT (wektor $00C0).

Linie magistrali układu scalonego AD0-AD7 są podłączone do linii magistrali systemu AD1-AD8. Z tego powodu dane zapisywane do układu scalonego muszą być przesunięte w lewo o jeden bit, podczas gdy dane odczytywane muszą być przesuwane w prawo o jeden bit. Takie połączenie wpływa również na adresowanie. Rejestry układu są wybierane przez kolejne parzyste adresy.

Układ zajmuje przestrzeń adresową $EA00-$EA7E.

Wyprowadzenia układów КА512ВИ1 oraz MC146818 są różnie oznaczone. Tablica odpowiadających sobie nazw:

КА512ВИ1MC146818
GN1,GN2OSC1,OSC2
AD0-AD7AD0-AD7
OVVSS
SECE
MACAS
RD/WRR/W
CDDS
SRRESET
RQINRIRQ
SEDCKFS
SYN1CKOUT
FLPS
SYN2SQW
UVDD

Różności