Indeks English version English version

Elektronika MK-85 - formaty danych

Liczby na tej stronie są w kodzie szesnastkowym, chyba że zanaczono inaczej.

Kody i wzory znaków alfanumerycznych

zestaw znaków alfanumerycznych

Rysunek został wygenerowany programowo na podstawie danych wyciągniętych z pamięci ROM.


Kody słów kluczowych języka BASIC

  C0 SIN    D0 CHR    E0 THEN   F0 TEST
  C1 COS    D1 ASCI   E1 TO    F1 WHO
  C2 TAN    D2 RND    E2 STEP
  C3 ASN    D3 MID    E3 STOP
  C4 ACS    D4 GETC   E4 END
  C5 ATN    D5 RAN#   E5 LETC
  C6 LOG    D6 KEY    E6 DEFM
  C7 LN    D7 CSR    E7 VAC
  C8 EXP    D8 NEXT   E8 MODE
  C9 SQR    D9 GOTO   E9 SET
  CA ABS    DA GOSUB   EA DRAWC
  CB INT    DB RETURN  EB DRAW
  CC SGN    DC IF    EC RUN
  CD FRAC   DD FOR    ED LIST
  CE VAL    DE PRINT   EE AUTO
  CF LEN    DF INPUT   EF CLEAR

Kody zwracane przez procedurę skanującą klawiaturę (adres 0820 w pamięci ROM)

         10 5     20 D     30 T
  01 Mode   11 6     21 E     31 U
  02 [S]    12 7     22 F     32 V
  03 [F]    13 8     23 G     33 W
  04 EXE    14 9     24 H     34 X
  05 <-    15 spacja  25 I     35 Y
  06 ->    16 .     26 J     36 Z
  07 AC    17 -     27 K
  08 DEL    18 +     28 L
  09 ANS    19 *     29 M
  0A Init   1A /     2A N
  0B 0     1B EE    2B O
  0C 1     1C =     2C P
  0D 2     1D A     2D Q
  0E 3     1E B     2E R
  0F 4     1F C     2F S

Format zmiennych

Każda zmienna (z wyjątkiem specjalnej zmiennej łańcuchowej $) zajmuje 8 bajtów (czyli 4 słowa) w pamięci RAM.

Zmienne łańcuchowe

Zmienna łańcuchowa może przechowywać do 7 znaków.
Bardziej znaczący bajt pierwszego słowa zawiera wartość 60 identyfikującą zmienną łańcuchową. Pozostałe bajty przechowują kody znaków. Wolne miejsce wypełnione jest zerami.
Przykłady:

  A$ = ""       6000 0000 0000 0000
  A$ = "ABCD"     6041 4342 0044 0000
  A$ = "1234567"   6031 3332 3534 3736

Zmienne numeryczne

Zmienne numeryczne są przechowywane jako zmiennoprzecinkowe, spakowane liczby dziesiętne.
Struktura pierwszego słowa:

Kolejne trzy słowa zawierają mantysę o wartości w przedziale .100000000000 do .999999999999 w spakowanym formacie BCD.
Przykłady:

  A = 0       0000 0000 0000 0000
  A = 1       1001 1000 0000 0000  ( .100000000000E01)
  A = -1      9001 1000 0000 0000  (-.100000000000E01)
  A = 100      1003 1000 0000 0000  ( .100000000000E03)
  A = -100     9003 1000 0000 0000  (-.100000000000E03)
  A = PI      1001 3141 5926 5360  ( .314159265360E01)
  A = -PI      9001 3141 5926 5360  (-.314159265360E01)
  A = 0.01     0FFF 1000 0000 0000  ( .100000000000E-01)
  A = -0.01     8FFF 1000 0000 0000  (-.100000000000E-01)
  A = 1/3      1000 3333 3333 3333  ( .333333333333E-00)
  A = -1/3     9000 3333 3333 3333  (-.333333333333E-00)
  A = 1.2E1234   14D3 1200 0000 0000  ( .120000000000E1235)
  A = -9.8E-1234  8B2F 9800 0000 0000  (-.980000000000E-1233)

Specjalna zmienna łańcuchowa $

Zmienna łańcuchowa $ może przechować do 30 (dziesiętnie) znaków. Łańcuch umieszczony w pamięci jest zakończony zerem.
Przykład:

  $ = "ABCDEFG"
  41 42 43 44 45 46 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Format danych na stosie

Zmienne numeryczne

   1 słowo    identyfikator 2000
   1 słowo    adres końca pamięci przechowującej zmienną
   2 słowa    nie używane

Na przykład zmienna A jest zapisywana jako 2000 8800 0000 0000.

Zmienne łańcuchowe

   1 słowo    identyfikator 4000
   1 słowo    adres końca pamięci przechowującej zmienną
   1 słowo    długość łańcucha
   1 słowo    nie używane

Na przykład zmienna A$ zawierająca łańcuch "ABCD" jest zapisywana jako 4000 8800 0004 0000.

Specjalna zmienna łańcuchowa $

   1 słowo    identyfikator 4001
   1 słowo    adres zmiennej 814E
   1 słowo    długość łańcucha
   1 słowo    nie używane

Na przykład zmienna $ zawierająca łańcuch "ABCDEF" jest zapisywana jako 4001 814E 0006 0000.

Liczby

Obowiązuje ten sam format jak dla liczb zapisywanych w zmiennych numerycznych.

Łańcuchy

   1 słowo    identyfikator 4080
   1 słowo    adres łańcucha
   1 słowo    długość łańcucha
   1 słowo    nie używane

Struktura programu w języku BASIC

Wiersz programu BASIC rozpoczyna się numerem wiersza w formacie binarnym, przechowywanym w 2 bajtach, kończy się znacznikiem 00. Słowa kluczowe języka BASIC są przechowywane za pomocą jednobajtowych kodów, wartości numeryczne jako ciąg znaków.
Przykład:

  1234 FOR I=1 TO 49 STEP 1: NEXT I
  D2 04 DD 4A 3D 31 E1 34 39 E2 31 3A D8 4A 00

Stos instrukcji FOR

Za każdym razem gdy wykonywana jest instrukcja FOR, na stosie FOR tworzona jest poniżej opisana struktura danych. Nie ma wskaźnika stosu, zamiast tego FOR szuka pierwszej wolnej lokacji (skasowanej zerami). NEXT sprawdza kolejno wszystkie lokacje stosu w poszukiwaniu pasującej zmiennej sterującej.

   4 słowa    wartość STEP
   4 słowa    wartość TO
   1 słowo    adres pierwszego znaku po instrukcji FOR, jest
          to miejsce gdzie skacze pętla iteracyjna NEXT
   1 słowo    adres zmiennej sterującej lub 0000 gdy wpis wolny

Stos instrukcji GOSUB

Wykonanie instrukcji GOSUB powoduje umieszczenie adresu powrotu (adresu pierwszego znaku po instrukcji GOSUB) na pierwszym stosie GOSUB, oraz adresu początku linii na drugim stosie GOSUB.
Instrukcja RETURN zwalnia lokację na szczycie stosu przez zaznaczenie jej wartością 0000. Podobnie jak dla FOR nie jest używany wskaźnik stosu.


Mapa pamięci

 8000-805F 60 bajtów pamięć wyświetlacza
 8060-812B 66 słów  stos systemowy
            używany również jako bufor obsługi błędów
            (zaczyna się od adresu 8060, 40 bajtów)
 812C-814D 22 słowa  stos przetwarzanych wyrażeń, przechowuje kody
            operatorów, rośnie w dół
            używany również jako bufor łączonych łańcuchów
            (zaczyna się od adresu 812F, 1F bajtów)
            również łacuch zwracany przez klawisz ANS
 814E-816C 1F bajtów zmienna łańcuchowa $
 816D-81AC 40 bajtów bufor edycji
 81AD-81B3  7 bajtów znak definiowany przez użytkownika
 81B4-81C3  8 słów  pierwszy stos GOSUB dla adresów powrotów,
            miejsce na 8 wpisów, rośnie w górę
 81C4-81D3  8 słów  drugi stos GOSUB dla adresów początków linii,
            miejsce na 8 wpisów, rośnie w górę
 81D4-8223 28 słów  stos FOR, miejsce na 4 wpisy, rośnie w górę
 8224-822B  4 słowa  zmienna ANS
 822C-823F  A słów  końcowe adresy programów BASIC numer 0-9
 8240
 8242-8243  1 słowo  kod obrabianej komendy/funkcji/operatora
 8244-8247  2 słowa  lokalne tymczasowe zmienne
 8248-8249  1 słowo  wskaźnik stosu przetwarzanych wyrażeń
 824A
 824C
 824E-824F  1 słowo  RAN# seed
 8250-8251  1 słowo  ilość zmiennych, inicjowane na 1A
 8252-8253  1 słowo  adres końca pamięci RAM
 8254-8255  1 słowo  pozycja błędu
 8256-8257  1 słowo  tryb pracy
 8258-8259  1 słowo  adres skoku pośredniego (gdzie kontynuować
            wykonanie programu po STOP)
            również lokalana tymczasowa zmienna
 825A-825B  1 słowo  licznik programu BASIC
            również lokalana tymczasowa zmienna
 825C-825D  1 słowo  adres początku bieżącej linii programu BASIC
 825E-825F  1 słowo  poprzedni stan klawiatury
 8260-8261  1 słowo  wskaźnik do bufora edycji 816D
 8262-8263  1 słowo  stan klawiatury
 8264-8265  1 słowo  znaczniki
 8266    1 bajt  timer dla klawiatury
 8267    1 bajt  precyzja wydruku liczb
 8268    1 bajt  wybrany program
 8269    1 bajt  pozycja kursora
 826A    1 bajt  licznik nieudanych prób zidentyfikowania
            wciśniętego klawisza

Od adresu 826B zaczynają się programy w języku BASIC.
Zmienne zajmują koniec pamięci RAM, zmienna A zajmuje najwyższy adres.