Indeks English version English version

Casio FX-700P - formaty danych

Kody i wzory znaków alfanumerycznych

zestaw znaków alfanumerycznych

Spacja ma kod $00.


Kody słów kluczowych języka BASIC

  $80 SIN   $90 LEN(  $A0 FOR   $B0 VAC   $C0 DEFM
  $81 COS   $91 VAL(  $A1 NEXT  $B1 SET   $C1 SAVE
  $82 TAN   $92 MID(  $A2 GOTO  $B2 PUT   $C2 LOAD
  $83 ASN   $93 KEY   $A3 GOSUB  $B3 GET   $C3 VER
  $84 ACS   $94 CSR   $A4 RETURN $B4     $C4 LIST
  $85 ATN   $95 TO   $A5 IF   $B5     $C5 RUN
  $86 LOG   $96 STEP  $A6 PRINT  $B6     $C6 CLEAR
  $87 LN   $97 THEN  $A7 INPUT  $B7     $C7
  $88 EXP   $98     $A8 MODE  $B8     $C8
  $89 SQR   $99     $A9 STOP  $B9     $C9
  $8A INT   $9A     $AA END   $BA     $CA
  $8B FRAC  $9B     $AB     $BB     $CB
  $8C ABS   $9C     $AC     $BC     $CC
  $8D SGN   $9D     $AD     $BD     $CD
  $8E RND(  $9E     $AE     $BE     $CE
  $8F RAN#  $9F     $AF     $BF     $CF

Wewnętrzny format danych

Każda zmienna (z wyjątkiem specjalnej zmiennej łańcuchowej $) zajmuje 8 bajtów (czyli 16 4-bitowych słów) w pamięci RAM. Słowo najmniej znaczące umieszczane jest pod niższym adresem.

Przypadek szczególny

Wartość 00 00 00 00 00 00 00 00 reprezentuje zarówno zmnienną numeryczną 0 jak i pusty łańcuch. Instrukcja VAC inicjuje wszystkie zmienne tą wartością. Obie poniższe instrukcje wpisują tą wartość do zmiennej A lub A$.

  A$ = 0
  A$ = ""

Zmienne łańcuchowe

Zmienna łańcuchowa może przechowywać do 7 znaków.
Początkowe 7 bajtów (czyli 14 4-bitowych słów) przechowuje kody znaków. Wolne miejsce wypełnione jest wartością 00.
Piętnaste 4-bitowe słowo jest nie używane i zawiera 0.
Ostatnie, szesnaste słowo zawiera długość łańcucha (wartość różna od zera). W ten sposób można odróżnić zmienną łańcuchową od numerycznej, gdzie ta wartość wynosi 0.
Przykłady:

  A$ = "ABMN"     02 12 C2 D2 00 00 00 04
  A$ = "1234567"   11 21 31 41 51 61 71 07

Zmienne numeryczne

Zmienne numeryczne są przechowywane jako zmiennoprzecinkowe, spakowane liczby dziesiętne.
Pierwsze dwa 4-bitowe słowa zawierają dwie ostatnie cyfry wykładnika, najpierw cyfra mniej znacząca. Wykładnik zapisany jest w kodzie z przesunięciem, tzn. do wartości wykładnika dodane jest przesunięcie 100, dzięki czemu wynik jest zawsze liczbą dodatnią.
Trzecie 4-bitowe słowo zawiera pierwszą cyfrę wykładnika oraz znak mantysy:

  wartość = pierwsza_cyfra_wykładnika + 5 * znak_mantysy

Lista możliwych kombinacji wartości:

  0 - mantysa dodatnia, wykładnik ujemny
  1 - mantysa dodatnia, wykładnik dodatni
  5 - mantysa ujemna, wykładnik ujemny
  6 - mantysa ujemna, wykładnik dodatni

Następnych dwanaście 4-bitowych słów zawiera mantysę w zakresie 1.00000000000 do 9.99999999999, najpierw cyfra najmniej znacząca.
Ostatnie, szesnaste 4-bitowe słowo zawiera 0 jako znacznik zmiennej numerycznej (w odróżnieniu od zmiennej łańcuchowej, gdzie ta wartość jest różna od zera).
Przykłady:

  A = 1       00 10 00 00 00 00 00 10  (1.00000000000E00)
  A = -1      00 60 00 00 00 00 00 10  (-1.00000000000E00)
  A = 100      20 10 00 00 00 00 00 10  (1.00000000000E02)
  A = -100     20 60 00 00 00 00 00 10  (-1.00000000000E02)
  A = PI      00 10 63 56 29 51 41 30  (3.14159265360E00)
  A = -PI      00 60 63 56 29 51 41 30  (-3.14159265360E00)
  A = 0.01     89 00 00 00 00 00 00 10  (1.00000000000E-02)
  A = -0.01     89 50 00 00 00 00 00 10  (-1.00000000000E-02)
  A = 1/3      99 03 33 33 33 33 33 30  (3.33333333333E-01)
  A = -1/3     99 53 33 33 33 33 33 30  (-3.33333333333E-01)

Specjalna zmienna łańcuchowa $

Zmienna łańcuchowa $ może przechować do 30 znaków. Łańcuch umieszczony w pamięci jest poprzedzony długością łańcucha i zakończony znacznikiem $FF.
Przykład:

  $ = "ABCDEFG"
  70 02 12 22 32 42 52 62 FF

Struktura programu w języku BASIC

Wiersz programu BASIC rozpoczyna się numerem wiersza przechowywanym w 2 bajtach (czterech 4-bitowych słowach), kończy się znacznikiem $FF. Słowa kluczowe języka BASIC są przechowywane za pomocą jednobajtowych kodów, wartości numeryczne jako ciąg znaków, dwukropki rozdzielające kilka poleceń języka BASIC w jednym wierszu jako $FE.
Przykład:

  1234 FOR I=1 TO 49 STEP 1: NEXT I
  43 21 0A 82 C0 11 59 41 91 69 11 EF 1A 82 FF

Stos instrukcji FOR

Za każdym razem gdy wykonywana jest instrukcja FOR, na stosie FOR tworzona jest poniżej opisana struktura danych. Pozycja stosu jest zwalniana przez zaznaczanie jej za pomocą $F, gdy pętla iteracyjna zostanie zakończona. Dzięki poświęceniu jednego 4-bitowego słowa struktury na znacznik "lokacja wolna/zajęta" zbędny staje się wskaźnik stosu. Zamiast tego stos jest przeszukiwany w poszukiwaniu pierwszej wolnej/zajętej lokacji.

   2 słowa    dwie ostatnie cyfry wykładnika zmiennej TO
   1 słowo    pierwsza cyfra wykładnika i znak zmiennej TO
  10 słów     mantysa zmiennej TO
   2 słowa    indeks zmiennej sterującej pętli FOR
          (00 = zmienna A, 10 = zmienna B i tak dalej)
   1 słowo    F - lokacja wolna, 2 - lokacja zajęta
   2 słowa    dwie ostatnie cyfry wykładnika zmiennej STEP
   1 słowo    pierwsza cyfra wykładnika i znak zmiennej STEP
  10 słów     mantysa zmiennej STEP
   3 słowa    adres pierwszego znaku po instrukcji FOR, jest
          to miejsce gdzie skacze pętla iteracyjna NEXT

Przykład:

  1234 FOR I=1 TO 49 STEP 1: NEXT I

  10       wartość zmiennej TO = 4.90000000E01
  1        mantysa i wykładnik dodatnie
  0000000094
  80       indeks zmiennej sterującej I
  2        zaznaczona zajęta lokacja
  00       wartość zmiennej STEP = 1.0000000E00
  1        mantysa i wykładnik dodatnie
  0000000001
  662       wskazuje dwukropek po instrukcji STEP 1

Stos instrukcji GOSUB

Wykonanie instrukcji GOSUB powoduje umieszczenie na stosie opisanej poniżej struktury danych. Instrukcja RETURN zwalnia lokację na szczycie stosu przez zaznaczenie jej słowem $F. Podobnie jak dla FOR nie jest używany wskaźnik stosu.

   3 słowa    adres pierwszego znaku po instrukcji GOSUB
          (miejsce powrotu dla RETURN)
   1 słowo    F - lokacja wolna, 3 - lokacja zajęta

Mapa pamięci

  $0000-$007F   128 słów  bufor ogólnego przeznaczenia
  $0080-$00FF   128 słów  bufor ogólnego przeznaczenia
  $0100-$010F   16 słów   zmienna ANS
  $0110-$011F   16 słów   RAN# seed, początkowo 0.43429448190
  $0120-$012F   16 słów   pozycja znaku dla funkcji MID(
  $0132-$0133   2 słowa   dana wysyłana do drukarki
  $0140-$01BF   128 słów  stos dla FOR, mieści 4 wpisy, rośnie w górę
  $01C0-$01DF   32 słowa  stos dla GOSUB, mieści 8 wpisów, rośnie w górę
  $01E0-$021D   64 słowa  specjalna zmienna łańcuchowa $
  $0220-$0E5F   3136 słów  programy BASIC
  $0E60-$0E6F   16 słów   zmienna Z
  $0E70-$0E7F   16 słów   zmienna Y
    .        .      .
    .        .      .
    .        .      .
  $0FD0-$0FDF   16 słów   zmienna C
  $0FE0-$0FEF   16 słów   zmienna B
  $0FF0-$0FFF   16 słów   zmienna A

Format plików

Plik składa się z segmentu nazwy oraz jednego lub kilku segmentów danych.

Segment nazwy

Segment nazwy rozpoczyna się bajtem: $Dx (plik utworzony za pomocą SAVE) lub $Ex (plik utworzony za pomocą PUT) lub $Fx (plik utworzony za pomocą SAVE A), gdzie x jest długością nazwy pliku (do 8 znaków), lub $F gdy plik bez nazwy.
Kolejnych 8 bajtów zawiera znaki nazwy pliku.
Ostatnie 2 bajty zawierają numer pierwszego wiersza programu w języku BASIC zapisanego poleceniem SAVE.

Segment danych

Segment danych rozpoczyna się bajtem $02, kończy bajtem $F0 (gdy jest to ostatni segment) lub $F1 (gdy nastąpią jeszcze dalsze segmenty). Ilość bajtów danych pomiądzy nimi nie może przekroczyć 63, ponieważ zawartość jest wczytywana do 64-bajtowego bufora pod adresem $0000. To ograniczenie nie dotyczy plików zapisanych przez SAVE A, który zawiera tylko pojedynczy segment danych.

Plik zawierający program w języku BASIC składa się po prostu z ciągu następujących po sobie wierszy. Gdy plik został utworzony za pomocą polecenia SAVE A, każdy program jest zakończony bajtem $E0. Pusty program zawiera tylko bajt $E0.

Plik zapisany poleceniem PUT składa się z ciągu wartości zmiennych rozdzielonych znacznikiem $FF. Nazwy zmiennych nie są zapisywane.

Przykłady:

1. Program zapisany poleceniem SAVE "PROG"

  Segment nazwy:
  $D4 $2F $31 $2E $26 $07 $FF $10 $FF $10 $00

  Segment danych:
  $02
  $10 $00 $A0 $28 $0C $11 $95 $11 $10 $FF  10 FOR I=1 TO 10
  $20 $00 $A6 $28 $FF            20 PRINT I
  $30 $00 $A1 $28 $FF            30 NEXT I
  $F0

2. Zmienna $ i zmienna numeryczna zapisana poleceniem PUT "*-+" $,A

  Segment nazwy:
  $E3 $03 $02 $01 $07 $09 $5D $20 $FF $00 $F8

  Segment danych:
  $02
  $0D $11 $12 $13 $14 $15 $16 $17    $="1234567890ABC"
  $18 $19 $10 $20 $21 $22 $FF $00
  $01 $00 $00 $00 $00 $00 $00 $00
  $01 $00 $00 $00 $00 $00 $00 $FF
  $00 $01 $36 $65 $92 $15 $14 $03    A=3.14159265360
  $F0

3. Programy zapisane poleceniem SAVE A "*"

  Segment nazwy:
  $F1 $03 $07 $FF $00 $00 $00 $00 $07 $00 $68

  Segment danych:
  $02
  $01 $00 $A6 $FF $E0          P0: 1 PRINT
  $10 $00 $A2 $11 $10 $FF $E0      P1: 10 GOTO 10
  $E0 $E0 $E0 $E0 $E0 $E0 $E0 $E0
  $F0