Indeks English versionEnglish version

Jak odczytać wewnętrzną pamięć ROM mikroprocesora HD6305Y1

Niezbyt szczegółowy opis końcówki NUM zacytowany z dokumentacji:

To wyprowadzenie nie jest przeznaczone do wykorzystania przez użytkownika. W przypadku układu HD6305Y1 (posiadającego wewnętrzną pamięć ROM) powinno być podłączone do Vcc przez opornik 10 kΩ. W przypadku układu HD6305Y2 (bez wewnętrznej pamięci ROM) powinno być podłączone do Vss.

Okazało się, że mikroprocesor HD6305Y1 z końcówką NUM połączoną z Vss zachowuje się tak samo jak HD6305Y2, tzn. zaczyna wykonywać kod z zewnętrznej pamięci zamiast z wewnętrznej. Niestety program nie uzyska dostępu do wewnętrznej pamięci ROM przez zmianę stanu końcówki NUM (ponieważ jest on odczytywany tylko przy resecie a potem ignorowany), ale odczyt nieudokumentowanego rejestru pod adresem $001F lub zapis czegokolwiek do niego również przynosi pożądany efekt.

Jedyna dotychczas znaleziona informacja na temat rejestru $001F:

Nie wolno używać obszaru $13 do $1F, ponieważ jest on przeznaczony do testowania układu. Zapis lub odczyt tych adresów powoduje katastrofę.

Schemat układu

mikroprocesor HD6305Y1 z zewnętrzną pamięcią programu

Software

Program zapisany w pamięci EPROM przesyła zawartość wewnętrznej pamięci ROM (zakres adresów $0140 do $1FFF) przez port szeregowy. Fragmenty kodu, które zawierają w komentarzu liczbę taktów, muszą być wykonane w ściśle określonym czasie. Trzeba zwrócić na to uwagę przy ewentualnej modyfikacji.

Ustawienia portu szeregowego:

portc  equ   $02
ddrc  equ   $06
ram   equ   $40       ;adres początku pamięci RAM

; bity portu C
TXD   equ   0        ;wyjście szeregowe, nie zmieniać!

    org   $1F00
reset: sei
    rsp

; kopiowanie programu do pamięci RAM oraz wykonanie go
    clrx
loop1: lda   progr,x
    sta   ram,x
    incx
    bpl   loop1      ;kopiowane jest 128 bajtów
    jmp   ram

; kod kopiowany do RAM
progr: lda   #$01      ;1<<TXD
    sta   ddrc      ;TXD = wyjście
    sta   portc      ;TXD = stan wysoki
; opóźnienie ok. 500 ms
    clrx
loop2: deca
    bne   loop2
    decx
    bne   loop2

; przełączenie trybu pracy procesora
    clr   $1F

; pętla wysyłająca bajty
loop4: bclr  TXD,portc    ;bit startu
ldacmd: lda   $0140      ;4 takty, argument modyfikowany
    sec           ;1 takt, bit stopu
; pętla wysyłająca bity
; wymagana długość pętli = 2.4576MHz / 4 / 9600Hz = 64 takty
loop5: ldx   #10       ;2 takty
loop6: dex           ;2 takty
    bne   loop6      ;3 takty
    rora          ;2 takty
    rol   portc      ;5 taktów, Carry idzie na TXD
    cmp   #0       ;2 takty, kasuje Carry
    bne   loop5      ;3 takty, następny bit
; bity stopu, ilość taktów niekrytyczna, ale co najmniej 59 stąd do loop4
    ldx   #30
loop7: dex
    bne   loop7
; następny adres
    inc   ldacmd+2+ram-progr
    bne   loop4
    inc   ldacmd+1+ram-progr
    brclr  5,ldacmd+1+ram-progr,loop4
; koniec
    bra   *

; wektor RESET
    org   $1FFE
    db   high reset, low reset